Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen
VÅRA TJÄNSTER

Kliniska prövningar

Kliniska prövningar är systematiska undersökningar som syftar till att exempelvis upptäcka eller verifiera de kliniska, farmakologiska eller farmakodynamiska effekterna av ett läkemedel. Syftet med kliniska prövningar kan också vara att identifiera eventuella biverkningar och att studera absorption, distribution, metabolism och utsöndring av ett läkemedel i syfte att säkerställa dess säkerhet och effekt.

LOKAL NÄRVARO

Anpassade lösningar

ApoEx utför alla moment, inklusive eventuell beredning, som kan tänkas vara aktuella i hanteringen av prövningsläkemedel i kliniska prövningar. Vi anpassar tjänsten efter Kundens önskemål, behovet i respektive prövning och efter innehållet i tecknade avtal. Vi har lokal närvaro vid flera av de största universitetssjukhusen samt möjlighet att distribuera prövningsläkemedel till flertalet av landstingen runt om i landet.

Vårt erbjudande inom kliniska prövningar

Temperaturövervakad lagerhållning

Tilläggsmärkning

Randomisering/kodkuvert

Kodbrytning

Iordningställande

Inköp av eventuella övriga läkemedel och tillbehör

Distribution

Validerad, temperaturövervakad skickning

Returhantering och destruktion, inklusive destruktionscertifikat

Samordning

Vid multicenter-studier erbjuder vi praktiska samordningslösningar, genom att ett av våra apotek hanterar prövningsläkemedel för samtliga svenska kliniker i studien.

Kvalitetssäkrad hantering

All hantering och iordningställande av läkemedel för klinisk prövning sker enligt gällande författningar, EU-direktiv, GCP, GMP och GDP. Vår verksamhet inspekteras av Läkemedelsverket.

För pågående studier

For ongoing studies

STOCKHOLM

E-mail: klinprov.stockholm@apoex.se
Telefon: +46 10-410 49 03
Adress: ApoEx AB, Kliniska prövningar, Eugeniavägen 23, 171 64 Solna

MALMÖ/LUND

E-mail: klinprov.malmo@apoex.se
Telefon: +46 10-101 50 61
Adress: ApoEx AB, Kliniska prövningar, Blidögatan 27, 211 24 Malmö

ÖREBRO

E-mail: klinprov.orebro@apoex.se
Telefon: +46 19-602 12 13
Adress: ApoEx AB, Kliniska prövningar, Universitetssjukhuset, 701 85 Örebro

UMEÅ

E-mail: klinprov.umea@apoex.se
Telefon: +46 10-410 49 90
Adress: ApoEx AB, Kliniska prövningar, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå

SUNDSVALL

E-mail: klinprov.sundsvall@apoex.se
Telefon: +46 10-410 49 90
Adress: ApoEx AB, Kliniska prövningar, Länssjukhuset Sundsvall Härnösand, 856 43 Sundsvall

SUNDERBYN (LULEÅ)

E-mail: klinprov.sunderby@apoex.se
Telefon: +46 10-410 49 90
Adress: ApoEx AB, Kliniska prövningar, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!

Welcome to contact us with your request!

OUR SERVICES

Clinical Trials

A clinical trial is a systematic study that aims, for example, to discover or verify clinical, pharmacological or pharmacodynamical effects of a medicinal product. The purpose of the trial may also be to identify possible side effects and to study the absorption, distribution, metabolism and excretion of a medicinal product in order to ensure its safety and efficiency.

Custom solutions

ApoEx performs all steps, including any preparations, that may be relevant in the handling of investigational medicinal products for clinical trials. We customize the service to the customer’s wishes, the need in each clinical trial and to the content of signed agreements. We have a local presence at several of the largest university hospitals and the opportunity to distribute medicinal products to most of the regions in Sweden.

Quality-assured handling

All handling and preparation of medicinal products for clinical trials takes place in accordance with current regulations, EU directives, GCP, GMP and GDP. Our operations are inspected by the Swedish Medical Product Agency.

Our clinical trial offers

Temperature-monitored storage

Additional labelling

Randomization/code envelope

Code breaking

Preparation

Purchase of any other medicinal products and equipment

Distribution

Validated temperature-monitored transport

Handling of medicinal product returns and destruction, including destruction certificate

Coordination