Vi finns till för att förbättra och förenkla för vården.

Kontakta oss
Hammarby fabriksväg 29-31, 120 30 Stockholm 010-10 10 222 info@apoex.se
Till toppen
VÅRA TJÄNSTER

Tjänsteportfölj

ApoEx erbjuder försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial samt andra farmaceutiska tjänster till såväl privat som offentlig sektor. Många vårdgivare nyttjar ApoEx som helhetsleverantör medan andra valt ut delar av det totala erbjudandet. Vi hjälper gärna till att skräddarsy en lösning utifrån dina specifika behov.

Beställa läkemedel och förbrukningsmaterial

Vår tjänst läkemedels- och varuförsörjning till regioner, kommunala enheter och privata vårdgivare är modern, kostnadseffektiv och håller hög kvalitet. Tjänsten anpassas efter era önskemål och efter innehållet i tecknade avtal.

I tjänsten ingår mottagande av order och leverans av läkemedel, läkemedelsnära varor, handelsvaror och förbrukningsvaror enligt behov. Tjänsten omfattar även hantering och expedition av licensläkemedel. Arbetet styrs av avtalade ledtider med stopp- och leveranstider som avtalats med respektive kund, ibland så korta som samma dag. I de fall du som avtalskund inte har ett eget beställningssystem för läkemedel så erbjuds ApoEx lösning Care.

Beställningsportalen Care

Care är ApoEx egenutvecklade beställningsportal med tillgång till både läkemedel, förbrukningsmaterial och flera tjänster. Här söker du som kund i hela ApoEx sortiment presenterat med bilder och tydlig produktinformation (alternativt i avtalat sortiment). För att lättare hantera dina beställningar finns populära funktioner som favoritlistor, som du själv bygger upp, och topplistor med bästsäljande produkter. Via Care når även du som förskrivare vår uppskattade e-receptlösning.

Tillverkning och beredning

ApoEx tjänster för tillverkning och beredning anpassas efter beställarens önskemål och efter innehållet i tecknade avtal. Tillverkningen sker i renrum enligt god tillverkningssed (GMP), vilket innebär att tillverkningen görs efter Läkemedelsverkets bestämmelser, Svensk Läkemedelsstandard (SLS). Personalen är specialutbildad och vi ställer höga krav på kvalitet. Både tillverkning och renrum kontrolleras/valideras regelbundet för att vara godkända.

Sterila beredningar

Tjänsten steril extemporetillverkning anpassas efter beställarens önskemål och efter innehållet i tecknade avtal. Tjänsten innebär att ApoEx för patienter med särskilda behov tillverkar livsviktiga och individanpassade läkemedel som de inte kan få tillgång till på något annat sätt.

ApoEx har en omfattande tillverkning av sterila läkemedel på ett flertal sjukhus runt om i landet. Tillverkningen sker i renrum enligt god tillverkningssed (GMP), vilket innebär att tillverkningen görs efter Läkemedelsverkets bestämmelser, Svensk Läkemedelsstandard (SLS). Personalen är specialutbildad och vi ställer höga krav på kvalitet. Både tillverkning och renrum kontrolleras/valideras regelbundet för att vara godkända.

ApoEx bereder även läkemedel för kliniska prövningar.

Cytostatikaberedningar

Tjänsten beredning av cytostatika anpassas efter beställarens önskemål och efter innehållet i tecknade avtal. I tjänsten ingår beredning av infusionslösningar och sprutor i LAF-bänk eller isolator i renrum enligt god tillverkningssed (GMP). God tillverkningssed innebär att tillverkningen görs enligt Läkemedelsverkets bestämmelser, Svensk Läkemedelsstandard (SLS). ApoEx har en omfattande tillverkning av cytostatika på ett flertal sjukhus runt om i landet. Personalen är specialutbildad och vi ställer höga krav på kvalitet. Både tillverkning och renrum kontrolleras/valideras regelbundet för att möta aktuella krav.

Radiofarmaka

I tjänsten ingår att bereda radioaktiva isotoper i kit alternativt radioaktiva isotoper som dras upp i sprutor med patientanpassad dos. ApoEx bereder olika lösningar utifrån beredningssatser där vi tillsätter isotoplösning, framförallt Teknetium-99m. Beredningssatsens utformning avgör var i kroppen isotopen söker sig och genom olika röntgenundersökningar kan man sedan diagnostisera och lokalisera olika sjukdomstillstånd. Förutom Teknetium-99m används också exempelvis Fluor 18, Indium 111, Jod 123.

Tillverkningen sker på avdelning i nära anslutning till undersökningarna av ApoEx välutbildade personal. Tillverkningen sker i renrum i LAF-bänk enligt god tillverkningssed (GMP) vilket innebär att tillverkningen görs efter Läkemedelsverkets bestämmelser, Svensk Läkemedelsstandard (SLS). Både tillverkning och renrum kontrolleras/valideras regelbundet för att vara godkända.

Standardsprutor

Inom ramen för vår extemporetillverkning erbjuder ApoEx tjänsten färdigberedda standardsprutor. Tjänsten anpassas efter beställarens önskemål och efter innehållet i tecknade avtal.

Genom att beställa färdigberedda standardsprutor kan sjukvården frigöra sjukskötersketid, som istället kan användas till mer patientnära arbete och på så sätt bidra till ökad patientsäkerhet. Genom att tillverkningen sker i godkända renrum kan vi ge längre hållbarhet än de som kan fås vid beredning på avdelning. Därigenom bidrar vi tillsammans till en minskad miljöpåverkan.

Tillverkningen sker i renrum enligt god tillverkningssed (GMP), vilket innebär att tillverkningen görs efter Läkemedelsverkets bestämmelser, Svensk Läkemedelsstandard (SLS). Personalen är specialutbildad och vi ställer höga krav på kvalitet. Både tillverkning och renrum kontrolleras/valideras regelbundet för att vara godkända.

Slutenvårdsdos

Slutenvårdsdos är maskinell dosdispensering av läkemedel för slutenvård eller annan vård där vården ansvarar för patientens läkemedelsanvändning. Tabletter och kapslar förpackas i dospåsar för varje patient och doseringstillfälle.

Hemdialys

I tjänsten hemdialys ingår beställning och leverans av läkemedel och i vissa fall förbrukningsartiklar för PD (peritonialdialys) och hemodialys. Beställningarna görs i ApoEx eget system ApoLys.

Sortimentsinformation

Sortimentsavdelningen stöttar dagligen driften i frågor om bland annat förbrukningsmaterial, licensläkemedel, medicintekniska produkter, restnoteringar och eventuella utbyten för att optimera den service vi ger till våra kunder.

Kunskapstjänster

Våra kunskapstjänster som bland annat kvalitetsgranskning och utbildningar anpassas efter önskemål och utförs av specialutbildad och kunnig personal.

Utbildning

Ansvarig radiofarmaka

Ansvarig medicinsk gas

Kvalitetsgranskning (KVG)

Vad ingår i tjänsten?

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering inkluderar granskning av dokumentation och tillämpning av Socialstyrelsens och andra myndigheters ställda krav på säker läkemedelshantering och kvalitetssäkrar ordination, iordningställande, administrering, rekvisition, hantering av narkotika och förvaring av läkemedel.

En oberoende granskning utförs av en specialutbildad farmaceut som tillsammans med er går igenom lokala rutiner och arbetsmoment inom läkemedelshanteringen på enheten

Under granskningen får du möjlighet att konsultera vår farmaceut i kvalitet- och läkemedelsfrågor

Efter genomförd granskning skickar vi en sammanställd rapport till er med åtgärdsplan samt förslag på förbättringar

Försörjningstjänster

Våra försörjningstjänster som läkemedelsservice, vätskevagnservice och läkemedelsautomater till regioner, kommunala enheter och privata vårdgivare är modern, kostnadseffektiva och håller hög kvalitet. Tjänsterna anpassas efter önskemål och efter innehållet i tecknade avtal.

Läkemedelsservice

ApoEx läkemedelsservice hjälper vården att sänka sina läkemedelskostnader samtidigt som kvaliteten i läkemedelshanteringen ökar. Tjänsten innebär att ApoEx, i nära samarbete med sjuksköterskor och läkare, tar hand om skötseln av läkemedelsförråden för olika typer av vårdenheter inom sjukhusförvaltningar. Resultatet är en effektivare läkemedelshantering och ökad patientsäkerhet.

Tjänsten innebär att läkemedel beställs och levereras enligt fastställt bassortiment (fastställda beställningspunkter, fastställd kvantitet) och på fasta dagar. Alla momenten utförs av välutbildad och kompetent personal. Beroende på avtalet genomförs beställningarna en eller två gånger i veckan. Avtalets utformning reglerar också hur aktiv apotekspersonalen är i olika typer av sortimentsdiskussioner med avdelningarna.

Vätskevagnservice

Vätskevagnsservice innebär leveranser av infusions- och spolvätskor enligt fastställt sortiment och fastställd volym på fastställda dagar, alternativt efter avrop. Tjänsten utformas i nära samarbete med sjuksköterskor och läkare. Vätskorna packas på vagn och transporteras direkt till respektive avdelnings läkemedelsrum. Sortiment och bytesfrekvens sker i enlighet med kundens önskemål. Hållbarhetskontroll av sortimentet i vätskevagnarna sker i samband med påfyllnad. För enheter med utbytesvagn levereras ny vagn och gammal tas i retur.

Läkemedelsautomater

Allt fler vårdgivare önskar göra läkemedelshanteringen på respektive vårdinrättning mer patientsäker, rationell och trygg för personalen. Som ett led i detta kan man installera läkemedelsautomater. Dessa läkemedelsautomater fylls sedan med ett i förväg överenskommet sortiment. Vi kan både hjälpa dig vid val av läkemedelsautomater och tillhandahålla stöd vid installation av automaterna. När automaterna väl är på plats kan ApoEx såväl fylla på dessa som bidra med vår kompetens kring lämpligt sortiment och lämpliga påfyllnadsvolymer.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Välkommen att kontakta oss på support@apoex.se så berättar vi mer!

Vårt erbjudande inom kliniska prövningar

Temperaturövervakad lagerhållning

Tilläggsmärkning

Randomisering/kodkuvert

Kodbrytning

Iordningställande

Inköp av eventuella övriga läkemedel och tillbehör

Distribution

Validerad, temperaturövervakad skickning

Returhantering och destruktion, inklusive destruktionscertifikat

Samordning

All hantering och iordningställande av läkemedel för klinisk prövning sker enligt gällande författningar, EU-direktiv, GCP, GMP och GDP. Vår verksamhet inspekteras av Läkemedelsverket.

E-recept

ApoEx e-recept lanserades i slutet av 2011 med önskemål direkt från våra kunder och blev snabbt en uppskattad tilläggstjänst utöver försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. Tjänsten har en integrerad koppling till FASS och du kan välja att skriva dina recept både på dator eller via mobilen för snabb hantering. För kunder som använder ApoEx som primär leverantör av läkemedel eller förbrukningsmaterial är användande av e-receptet dessutom kostnadsfritt.